برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به ساختار اتم (سطح: قبل از متوسط توضیح)، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب ساختار اتم (سطح: قبل از متوسط توضیح) به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید. برای مشاهده مطالب ساختار اتم (سطح: متوسط توضیح)  می توانید از این لینک استفاده کنید.  

مقدمه

مقدمه ای بر نیرو و انرژی

ذرات زیراتمی

مدلهای اتمی قبل از بور

امواج الکترومغناطیس

کمیتهای کوانتیده و پیوسته

مدل اتمی بور

طیف اتمی

مدل اوربیتالی اتم

عدد کوانتومی اسپین

اصل طرد پاولی

بار موثر هسته

سطح انرژی اوربیتالها

قاعده هوند

اصل آفبا و آرایش الکترونی

جدول تناوبی

خواص تناوبی

انرژی یونش

انرژی الکترونخواهی

شعاعهای اتمی و یونی

انقباض اسکاندیدی و لانتانیدی

آزمایش اشترن-گرلاخ

خصلت مغناطیسی مواد