به بخش ویدئوها برای آموزش شیمی خوش آمدید! شما می توانید ویدئوهای استاد شاهی به زبان انگلیسی را در کانال یوتیوب ایشان (Chemistry Shahi) ببینید.

در اینجا، لیستی از ویدئوها از کانال یوتیوب استاد شاهی ارائه شده و شما می توانید با کلیک بر روی عنوان ویدئوی دلخواه به تماشای ویدئو در یوتیوب بپردازید. 


ویدئوهای جدول تناوبی (زبان انگلیسی):


جدول تناوبی

آرایش جدول تناوبی

طرز بدست آوردن سریع آرایش الکترونی

تعداد ایزوتوپ های پایدار

عناصر غیررادیواکتیو با بالاترین چگالی


ویدئوهای اسید-باز (زبان انگلیسی):


اسید و باز یک: تعریف اسید-باز آرنیوس

اسید و باز دو: تعریف اسید-باز برونشتد-لوری

اسید و باز سه: تعریف اسید-باز لوئیس

اسید و باز چهار: مقایسه سه تعریف اسید-باز

اسید و باز پنج: تعریف اسید-باز سیستم حلال

اسید و باز شش: تعریف اسید-باز لاکس-فلاد

اسید و باز هفت: تعریف اسید-باز یوسانویچ

اسید و باز هشت: سنجش قدرت اسید-بازی برونشتد


ویدئوهای اصطلاحات منسوخ (زبان انگلیسی):


ده اصطلاح منسوخ در شیمی عمومی

ده اصطلاح منسوخ در شیمی آلی

ده اصطلاح منسوخ در استریوشیمی