برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به ساختار اتم (سطح: متوسط)، بر روی عنوان مربوطه در زیر کلیک کنید. 

فهرست مطالب برای ساختار اتم (سطح متوسط توضیح سطح ):

بخش اول: مقدمه و آشنایی مقدماتی با نیرو و انرژی پتانسیل

مقدمه

نیرو

میدان

کار

نیروهای پایستار و ناپایستار

انرژی پتانسیل

بخش دوم: شناسایی و خواص ذرات زیراتمی

پرتو کاتدی

آزمایش قطره روغن میلیکان

پرتو آندی

طیف سنج جرمی

کشف پروتون

کشف نوترون

مدل استاندارد ذرات

بخش سوم: مدلهای اتمی (قبل از بور)

مدل اتمی دالتون

مدل اتمی تامسون

آزمایش صفحه طلا و مدل اتمی رادرفورد

کمیتهای کوانتیده و پیوسته

بخش چهارم: امواج

امواج

اصل برهم نهی امواج

امواج ایستا

امواج الکترومغناطیس

بخش پنجم: مدل اتمی بور و طیفهای اتمی

مدل اتمی بور

سیستمهای تک الکترونی بنا برمدل اتمی بور

طیف های اتمی

بخش ششم: مدل اوربیتالی اتم

خصلت موجی ماده

عدم قطعیت

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

مدل اوربیتالی اتم

اعداد و قیدهای کوانتومی

انواع زیرلایه ها و اوربیتالها

عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین

اصل طرد پاولی

اثر پوششی و بار موثر هسته

سطح انرژی اوربیتالها

قاعده هوند

اصل آفبا و آرایش الکترونی

آرایش الکترونی یونها

بخش هفتم: جدول تناوبی و خواص اتمی و تناوبی

جدول تناوبی

بار موثر هسته

انرژی یونش

الکترونخواهی

شعاعهای اتمی و یونی

انقباض اسکاندیدی و لانتانیدی

آزمایش اشترن-گرلاخ

خصلت مغناطیسی مواد

بخش هشتم: تمارین

تمارین