برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به استوکیومتری، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب استوکیومتری به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید.

مقدمه

اعداد اتمی و جرمی

یونها

جرمهای اتمی، مول و عدد آووگادرو

ایزوتوپها و جرم اتمی میانگین

فرمولهای تجربی و مولکولی

ترکیب درصد جرمی مواد مرکب

ضرایب تبدیل

معادله شیمیائی واکنشها و موازنه آنها

استوکیومتری واکنشها

واکنشگر محدودکننده و اضافی

بازده واکنش

مسائل مخلوطها

درصد جرمی

کسر مولی

مولاریته

مولالیته

غلظت جرمی

قسمت در میلیون و قسمت در بیلیون

فرمالیته

دسته بندی غلظتها

اثر دما بر غلظت

قانون آووگادرو برای گازها

قانون ترکیب حجمی گیلوساک

گاز کامل

قانون بویل

قانون شارل

قانون آمونتون

چگالی گاز کامل

مخلوط گازهای کامل