برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به ساختار مواد، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب ساختار مواد به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید.

مقدمه

مقدمه ای بر پیوند کووالانسی و نامگذاری ترکیبات مربوطه

مقدمه ای بر پیوند یونی و نامگذاری ترکیبات مربوطه

انرژی و طول پیوند کووالانسی

نظریه همپوشانی اوربیتالهای اتمی

قاعده اکتت

بار قراردادی 

رزونانس

قواعد مقایسه پایداری شکلهای رزونانسی

ترکیباتی که از قاعده اکتت پیروی نمی کنند 

ایزومری

شکل فضایی مولکولها

انحراف از زوایای ایده آل

ایزومری سیس و ترانس

قطبیت پیوندها و مولکولها

قطبش

عدد اکسایش

نیروهای بین مولکولی

انواع جامدات