برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به تعادل شیمیائی، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب تعادل شیمیائی به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید.

مقدمه

تعادل ترمودینامیکی

تعادل شیمیائی

ثابت تعادل

خصوصیات مشترک واکنشهای تعادلی

تعادل شیمیائی و ترمودینامیک (مقدماتی)

رابطه ثابت تعادل با دما

محاسبه غلظتهای تعادلی (برای یک واکنش تعادلی)

محاسبه غلظتهای تعادلی (برای دو یا چند واکنش تعادلی مرتبط با هم)

روش تکرار نقطه ثابت

اصل لوشاتلیه

تعادل شیمیائی و سینتیک شیمیائی

تعادل شیمیائی و ترمودینامیک (پیشرفته)

تمارین