برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به آشنائی با اسیدها و بازها، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب آشنائی با اسیدها و بازها به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید.

مقدمه

تعاریف متداول اسیدها و بازها

واکنش اسید-باز

قدرت اسیدی و بازی

واکنش اتوپروتولیز یا خودیونش حلال

اثر همترازکنندگی حلال 

خصلت اسیدی و بازی حل شونده ها

ثابت تفکیک اسیدی و بازی 

ثابت تعادل واکنشهای اسید-باز 

تابع پی در شیمی تجزیه

اشل پی اچ حلال

روشهای تعیین پی اچ محلولها

محاسبه پی اچ محلولها

محلول اسید قوی

محلول باز قوی

محلول اسید ضعیف

محلول باز ضعیف

محلول اسید و باز ضعیف مزدوج باهم

بافر یا تامپون

محلول اسیدها و بازهای چندپروتونی ضعیف

شناساگرهای اسید-باز

تیتراسیونهای اسید-باز

پی اچ در طبیعت 

تمارین