محتویات:

آزمایش اشترن – گرلاخ (Stern-Gerlach Experiment)

خصلت مغناطیسی مواد

برای پرش به مطلب مربوط به هر عنوان، بر روی آن عنوان در قسمت بالا کلیک کنید.

آزمایش اشترن – گرلاخ (Stern-Gerlach Experiment)

اوتو اشترن (Otto Stern) و والتر گرلاخ (Walther Gerlach) این آزمایش را در سال 1922 انجام دادند. در این آزمایش بخار اتم های نقره از یك میدان مغناطیسی غیر یكنواخت عبور داده شد و مشاهده شد كه بخار اتم های نقره به دو نیمه شكافته شدند و در دو جهت مختلف شروع به حركت كردند.

شكافته شدن بخار اتم های نقره به دو نیمه از وجود خصلت مغناطیسی ذاتی الكترون نشات می گیرد. آرایش الکترونی اتم نقره در حالت پایه بصورت [36Kr]4d105s1 است. از آنجائیکه الکترون 5s اتم نقره می تواند هم اسپین رو به بالا و هم اسپین رو به پایین داشته باشد، متناظرا اتمهای نقره هم خصلت مغناطیسی در دو جهت مخالف خواهند داشت و در میدان مغناطیسی غیر یكنواخت نیمی از آنها به یک سمت و نیم دیگر به سمت مخالف جابجا خواهند شد (لازم بذکر است که در فیزیك كوانتومی بحث میشود که در صورتی كه چند حالت سطح انرژی دقیقاً یكسانی داشته باشند، توسط اتم ها با تعداد یكسان اشغال می شوند).

 

خصلت مغناطیسی مواد

از نظر خصلت مغناطیسی مواد معمولا در یکی از دسته های پارامغناطیس (Paramagnetism)، دیامغناطیس (Diamagnetism) و فرومغناطیس (Ferromagnetism) قرار می گیرند. موقع قرار گرفتن در میدان مغناطیسی ( مثلاً ناشی از یك آهنربای خارجی)، در مواد دیامغناطیس خصلت آهنربایی بصورت مخالف با آهنربای خارجی القا می شود و بنابراین توسط میدان مغناطیسی خارجی دفع می شوند، درحالیکه در مواد پارامغناطیس و فرومغناطیس خصلت آهنربایی بصورت موافق با آهنربای خارجی القا می شود و توسط میدان مغناطیسی خارجی جذب می شوند. بعد از حذف میدان مغناطیسی خارجی مواد پارامغناطیس خصلت آهنربایی القا شده را از دست می دهند، درحالیکه مواد فرومغناطیس می توانند خصلت آهنربایی خود را حفظ کنند.

وجود الكترون های جفت نشده در یك ماده باعث جذب آن ماده توسط میدان مغناطیسی خارجی می شود. این جذب شدن به خاطر همسوشدن اسپین الكترون با آهنربای خارجی و برقراری جاذبه های مغناطیسی بین الكترون بعنوان یك آهنربای كوچك با میدان مغناطیسی خارجی است. وجود جفت الكترون جفت شده باهم باعث دفع یك ماده توسط میدان مغناطیسی می شود. جذب به خاطر الكترون های جفت نشده خیلی بیشتر از دفع به خاطر الكترون های جفت شده است به همین علت اگر یك ماده حتی یك الكترون جفت نشده در حضور تعداد زیادی الكترون جفت شده داشته باشد، معمولا توسط میدان مغناطیسی جذب می شود. بنابراین موادی كه الكترون جفت نشده دارند، معمولا بصورت پارامغناطیس یا فرومغناطیس هستند و موادی كه الكترون جفت نشده ندارند، دیامغناطیس هستند. با افزایش تعداد e های جفت نشده خصلت پارامغناطیسی و جاذبه با میدان مغناطیسی خارجی افزایش می یابد. دقت داشته باشید بسیاری از اتمهایی که در آرایش الکترونی خود در حالت پایه الكترون جفت نشده دارند، موقع ترکیب شدن باهم بعلت جفت شدن الکترونها با هم و از بین رفتن الكترونهای جفت نشده خصلت پارامغناطیسی خود را از دست می دهند. بعنوان مثال اتمهای هیدروژن مجزا از هم پارامغناطیس هستند، در حالیکه اتمهای هیدروژن ترکیب شده با هم یا مولکولهای هیدروژن دیامغناطیس هستند.

در حالت عادی خصلت مغناطیسی ذرات و آهنرباهای متناظر تمایل دارند هم جهت شوند و باهم جاذبه برقرار کنند و از طرف دیگر یک آهنربای بزرگتر بوجود آورند. در مواد پارامغناطیس بعلت جنب و جوش های گرمایی این هم جهت شدن مگر تحت تاثیر یک آهنربای خارجی رخ نمی دهد و در صورت عدم حضور آهنربای خارجی بعلت توزیع تصادفی جهت آهنربایی ذرات تشکیل دهنده که همدیگر را خنثی می کنند، مواد پارامغناطیس فاقد خصلت آهنربایی در مقیاس ماکروسکوپی هستند. در صورت حضور آهنربای خارجی مواد پارامغناطیس بعلت هم جهت شدن جهت آهنربایی ذرات تشکیل دهنده با جهت آهنربای خارجی که منجر می شود دیگر بطور کامل همدیگر را خنثی نکنند، دارای خصلت آهنربایی در مقیاس ماکروسکوپی می شوند که مقدار خصلت آهنربایی آنها با افزایش قدرت میدان مغناطیسی آهنربای خارجی بعلت هم جهت تر شدن تعداد بیشتری از ذرات افزایش می یابد. با حذف میدان بعلت بهم خوردن آرایش همسوی ذرات بر اثر جنب و جوش های گرمایی و برقراری مجدد توزیع تصادفی جهت خصلت مغناطیسی آنها خصلت مغناطیسی مواد پارامغناطیس از بین می رود. در مواد فرومغناطیس اسپین الكترون های جفت نشده اتم ها یا بطور کلی خصلت مغناطیسی ذرات تشکیل دهنده ( که هر ذره معادل یک آهنربای کوچک است) تمایل دارند هم جهت شوند و در مقیاس ماكروسكوپی حوزه هایی با خصلت مغناطیسی همسو تشكیل دهند. در مواد فرو مغناطیس در میدان مغناطیسی خارجی حوزه های همسو با میدان رشد می كنند و ماده فرومغناطیس حتی پس از حذف میدان به طور خالص درجهت میدان اعمال شده قبلی ویژگی آهنربا بودن نشان می دهد.