محتویات:

اصل لوشاتلیه (Le Chatelier,s Principle)

اثر غلظت

اثر دما

اثر فشار جزئی

اثر حجم یا فشار کل

برای پرش به مطلب مربوط به هر عنوان، بر روی آن عنوان در قسمت بالا کلیک کنید.

 

اصل لوشاتلیه (Le Chatelier,s Principle)

اصل لوشاتلیه که همچنین اصل شاتلیه نیز نامیده می­شود، برای پیش بینی تأثیر یک تغییر در شرایط حاکم بر یک تعادل شیمیائی بکار می­رود. هنری لوئیس لوشاتلیه و کارل فردیناند براون این اصل را بطور جداگانه پیدا کردند. اصل لوشاتلیه بصورت زیر می­تواند بیان شود:

«اگر به یک سیستم شیمیائی در حال تعادل یک تغییر در غلظت، دما، حجم یا فشار جزئی اعمال شود، در آنصورت تعادل به نحوی (در جهتی) جابجا می­شود که با تغییر اعمال شده مقابله کند و تعادلی جدید بر سیستم حاکم شود».

اثر هریک از تغییرات یاد شده را در ادامه بررسی می­نمائیم.

اثر غلظت

با افزایش غلظت یک ماده شرکت کننده در یک واکنش تعادلی، تعادل به سمتی جابجا می­شود که غلظت آن ماده کاهش یابد یا آن ماده مصرف شود، اما کاهش غلظت ناشی از جابجایی تعادل، افزایش غلظت عمدی را جبران نخواهد کرد و در هنگام برقرار تعادل جدید، غلظت ماده مربوطه در مقایسه با تعادل اولیه از خود افزایش نشان خواهد داد، اما مقدار افزایش غلظت تعادلی کمتر از مقدار افزایش اولیه غلظت است. مطالب فوق بطور بالعکس برای کاهش عمدی غلظت یک ماده نیز صادق است.

اثر غلظت در صنایع شیمیائی برای افزایش بازدهی یا مقدار تولید یک محصول بکار می­رود. در واکنش­های تعادلی با اضافه نمودن مواد اولیه یا با حذف محصول تولید شده سعی می­کنند تعادل را به سمت رفت و تولید بیشتر محصول جابجا کنند.

اثر دما

بحث اثر دما بر روی واکنش­های تعادلی می­تواند با درنظر گرفتن گرمای مبادله شده بعنوان ماده اولیه یا محصول در واکنش تعادلی مشابه بحث اثر غلظت شود. برای واکنش­های گرمازا که انجام واکنش در جهت رفت همراه با تولید گرماست، گرما بعنوان یک محصول و برای واکنش­های گرماگیر که انجام واکنش در جهت رفت همراه با مصرف گرما است. گرما بعنوان یک ماده اولیه درنظر گرفته می­شود. سپس کاهش دما معادل کاهش یا مصرف گرما و افزایش دما معادل افزایش یا تولید گرما فرض می­شود. بنابراین مشابه با بحث اثر غلظت، با کاهش دما واکنش به سمتی جابجا می­شود که همراه با تولید گرما باشد تا گرمای تولید شده با کاهش دما مقابله کند و بالعکس با افزایش دما واکنش به سمتی جابه­جا می­شود که همراه با مصرف گرما باشد تا مصرف گرما با افزایش دما مقابله کند. بعبارتی افزایش دما واکنش را به سمت گرماگیر و کاهش دما واکنش را به سمت گرمازا سوق می­دهد.

جهت جابجایی تعادل بخاطر تغییر دما می­تواند بآسانی با درنظر گرفتن بحث اثر تغییر دما بر روی مقدار ثابت تعادل که در بخش "تعادل در واکنش و ترمودینامیک (مقدماتی)" ارائه شد، درک شود. همانطور که در بحث یاد شده اشاره نمودیم، مقدار ثابت تعادل واکنش­های گرمازا با افزایش دما کاهش می­یابد، درحالیکه مقدار ثابت تعادل واکنش­های گرماگیر با افزایش دما افزایش می­یابد و کاهش دما اثری معکوس اثر افزایش دما دارد. بنابراین با افزایش دما برای واکنشهای گرمازا مقدار ثابت تعادل کمتر شده و بایستی غلظت محصولات کاهش و غلظت مواد اولیه افزایش یابد تا مجدداً رابطه ثابت تعادل برقرار شود یا بعبارتی با افزایش دما واکنش گرما در جهت برگشت که گرماگیر است، جابجا خواهد شد یا معادلاً افزایش دما واکنش را به سمت گرماگیر سوق خواهد داد. برای موارد دیگر نیز می­توان بطور مشابه بحث نمود و به همان نتیجه قبلی رسید.

در صنایع شیمیائی از افزایش دما برای افزایش هم سرعت و هم بازدهی واکنش­های تعادلی گرماگیر استفاده می­کنند. در مورد واکنش­­های تعادلی گرمازا گرچه کاهش دما منجر به افزایش بازدهی می­شود، اما معمولاً بعلت کاهش سرعت واکنش مطلوب نیست.

اثر فشار جزئی

باتوجه به اینکه برای گازها فشار جزئی گاز و غلظت گاز باهم رابطه مستقیم دارند، بنابراین اثر تغییر فشار جزئی معادل اثر تغییر غلظت در دمای ثابت خواهد بود و مشابهاً می­تواند بحث شود. پس با افزایش فشار جزئی یک گونه گازی شکل در تعادل، واکنش تعادلی در جهتی جابجا می­شود که آن گونه گازی شکل را مصرف کند و بالعکس. مثلاً برهمین اساس می­توان بحث نمود که چرا با افزایش فشار جزئی یک گاز بر روی آب، مقدار گاز حل شده در آب افزایش می­یابد.

اثر حجم یا فشار کل

باتوجه به اینکه در مورد مخلوط های گازی شکل، فشار کل با تعداد مول گازی شکل رابطه مستقیم دارد، بنابر اصل لوشاتلیه با کاهش حجم یا افزایش فشار کل واکنش تعادلی به سمتی جابه­جا می­شود که تعداد مول­های گازی شکل کل کمتری دارد و بالعکس با افزایش حجم یا کاهش فشار کل واکنش تعادلی به سمتی جابه­جا می­شود که تعداد مول­های گازی شکل کل بیشتری دارد. بعبارتی کاهش تعداد مول­های گازی شکل کل با افزایش فشار کل یا کاهش حجم و افزایش تعداد مول­های گازی شکل کل با کاهش فشار کل یا افزایش حجم مقابله می­کند.

دقت داشته باشید که در بحث بالا فشار کل شامل مجموع فشارهای جزئی تنها مواد گازی شکل شرکت کننده در واکنش تعادلی است و مقدار فشارهای جزئی دیگر گونه­های گازی شکل، که در سیستم حضور دارند، اما در واکنش تحت بررسی شرکت نمی­کنند، در فشار کل یاد شده دخالت داده نمی­شود. بعنوان مثال افزودن یک گاز نجیب مثل نئون به سیستم تعادلی گرچه منجر به افزایش فشار کل سیستم می­شود، اما از آنجائیکه مجموع فشارهای جزئی مواد گازی شکل شرکت کننده در واکنش تعادلی یا حجم در دسترس آنها تغییر نمی­کند، جابجایی تعادلی هم صورت نمی­گیرد و مقادیر فشارهای جزئی مواد گازی شکل بدون تغییر می مانند.

نحوه جابجایی تعادل باتوجه به تغییر در غلظت، دما، حجم یا فشار جزئی را دیدیم. باید توجه داشته باشیم که اصل لوشاتلیه تنها جهت جابجایی تعادل را باتوجه به تغییر اعمال شده نتیجه می­دهد و چیزی در مورد چرایی آن یا مقدار جابجایی تعادل و غلظت­های تعادلی جدید نمی­گوید. برای یافتن غلظت­های تعادلی جدید بایستی از بحث­ها و روش­های اشاره شده قبلی (مثلاً در بخش "محاسبه غلظت­های تعادلی") استفاده کنیم.

بایستی متذکر شویم که یکی از تغییرات قابل اعمال به سیستم­های تعادلی اضافه نمودن کاتالیزور است. اضافه نمودن کاتالیزور سرعت واکنش­های رفت و برگشت وسرعت رسیدن به تعادل را تحت تأثیر قرار می­دهد (زیاد می­کند)، اما اثری بر روی موقعیت تعادل یا مقدار غلظت­های تعادلی ندارد. بعبارتی اضافه نمودن کاتالیزور تعادل را جابجا نمی­کند و بهمین جهت در بحث­های قبلی اشاره­ای به کاتالیزور نشده بود.