محتویات:

محاسبه غلظت­های تعادلی برای یک واکنش تعادلی تنها

خارج قسمت واکنش

محاسبه غلظت­های تعادلی برای دو یا چند واکنش تعادلی مرتبط باهم

برای پرش به مطلب مربوط به هر عنوان، بر روی آن عنوان در قسمت بالا کلیک کنید.

 

 

محاسبه غلظت­های تعادلی برای یک واکنش تعادلی تنها

در اغلب مسائل مربوط به واکنش­های تعادلی و ثابت تعادل، ما علاقه­مندیم غلظت­های تعادلی یا همان غلظت­های نهایی را باتوجه به غلظت­های اولیه یا همان غلظت­ها در لحظه شروع و مقادیر ثابت تعادل داده شده بدست آوریم.

در صورتیکه تنها با یک واکنش تعادلی سروکار داشته باشیم، برای بدست آوردن غلظت­های تعادلی می­توانیم از تعریف یک مجهول مثلاً x بعنوان مقدار پیشرفت واکنش در جهت رفت یا برگشت و سپس بیان غلظت­های تعادلی برحسب غلظت­های اولیه و x و در نهایت جایگذاری غلظت­های تعادلی برحسب x در رابطه ثابت تعادل و حل رابطه بدست آمده برای تعیین x استفاده کنیم. در حالت کلی ما با یک واکنش تعادلی به صورت زیر سروکار خواهیم داشت:

aA+bB=cC+dD  

K=[C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b  

که در آن، حروف بزرگ بیانگر مواد و حروف کوچک بیانگر ضرایب استوکیومتری آنها هستند. فرض کنید غلظت­ اولیه A برابر C1 باشند. درصورتیکه فرض ­کنیم با پیشرفت واکنش باندازه x واکنش به تعادل می­رسد، غلظت تعادلی A برابر C1-ax خواهد بود. این مطلب بطور مشابه می تواند برای دیگر مواد شرکت کننده در واکنش هم درنظر گرفته شود. دقت داشته باشید که در اینجا، x می­تواند هم مثبت و هم منفی و هم برابر صفر باشد. x های مثبت بدین معنی هستند که بایستی واکنش بطور خالص در جهت رفت انجام شود تا تعادل برقرار شود یا معادلاً برقراری تعادل نیازمند مصرف مواد اولیه و کاهش غلظت آنها و از طرف دیگر تولید محصولات و افزایش غلظت آنها است. x های منفی بدین معنی هستند که بایستی واکنش بطور خالص در جهت برگشت انجام شود تا تعادل برقرار شود یا معادلاً برقراری تعادل نیازمند تولید مواد اولیه و افزایش غلظت آنها و از طرف دیگر مصرف محصولات و کاهش غلظت آنها است. x های برابر صفر بدین معنی خواهند بود که واکنش از همان لحظه شروع در تعادل قرار دارد یا بعبارتی غلظت­های اولیه همان غلظت­های تعادلی هستند.

با جایگذاری غلظت­های تعادلی برحسب x در رابطه ثابت تعادل، یک رابطه برای محاسبه x به صورت زیر برای واکنش درنظر گرفته شده بدست خواهیم آورد:

K=(C3-cx)^c(C4-dx)^d/(C1-ax)^a(C2-bx)^b  

با حل رابطه بالا برای x، مقدار x و به تبع آن مقدار غلظت­های تعادلی بدست خواهد آمد. دقت داشته باشید که در صورت سروکار داشتن با مواد گازی شکل و فشارهای جزئی مربوطه و یا درحالت کلی با دیگر کمیت­های بیان کننده غلظت مثل کسرمولی همچنان می­توانیم باتوجه به شرایط مسئله، فشارهای تعادلی و یا دیگر کمیت­های تعادلی مثل کسرمولی تعادلی را برحسب x بدست آورده و از جایگذاری روابط بدست آمده در رابطه ثابت تعادل درنظر گرفته شده برای بدست آوردن x استفاده کنیم. همچنین ممکن است از حل معادله مربوطه چند جواب برای x بدست آید، در اینصورت جوابی قابل قبول خواهد بود که منجر به منفی شدن هیچیک از غلظت ها نمی شود.

در صورتیکه در واکنش تعادلی یک یا چند ماده جامد یا مایع خالص حضور داشته باشند، بایستی درنظر بگیریم که کلیه مواد جامد یا مایع خالص ممکن است مصرف شوند، بدون آنکه واکنش به تعادل برسد و رابطه ثابت تعادل برقرار شود.

غلظت های تعادلی و نحوه رسیدن به تعادل برای واکنش­های تعادلی معمولاً ساده می­تواند روی نموداری که محورهای آن غلظت یا تعداد مول (برای مواد جامد یا مایع خالص) مواد دخیل در واکنش است، نمایش داده شود. چنین نمودارهایی معمولاً دو بعدی روی دستگاه مختصات دکارتی xy هستند و بنابراین غلظت یا تعداد مول تنها دو ماده دخیل در واکنش می­تواند متغیر باشند. بعبارتی چنین نمودارهایی را برای واکنش­های تعادلی می­توان بکار برد که تنها شامل دو ماده هستند یا اگر تعداد مواد بیشتری دارند، غلظت­ها یا تعداد مول مابقی مواد (باستثنای دو مورد درنظر گرفته شده) ثابت یا تقریبا ثابت است.

 

خارج قسمت واکنش

تعیین علامت x و یا جهت پیشرفت واکنش برای رسیدن به تعادل در صورت نیاز می­تواند بدون بدست آوردن x و با استفاده از خارج قسمت واکنش صورت پذیرد. خارج قسمت واکنش که با Q نشان داده می­شود، مشابه ثابت تعادل تعریف می­شود با این تفاوت که تعادلی یا غیرتعادلی بودن غلظت­ها در اینجا مهم نیست. بعبارت دیگر، خارج قسمت واکنش بصورت حاصلضرب غلظت­های محصولات به توان ضرایبشان بخش بر حاصلضرب غلظت های مواد اولیه به توان ضرایبشان تعریف می شود که مشابه رابطه ثابت تعادل برای واکنش است، با این تفاوت که در رابطه خارج قسمت واکنش می­توان غلظت­های غیرتعادلی را نیز جایگذاری نمود. با جایگذاری غلظت­های موجود در رابطه خارج قسمت واکنش، تعیین مقدار خارج قسمت واکنش و سپس مقایسه مقدار خارج قسمت واکنش با ثابت تعادل می­توان جهت پیشرفت واکنش برای رسیدن به تعادل را تعیین نمود. در صورت تفاوت خارج قسمت واکنش با ثابت تعادل، واکنش در جهتی انجام می­شود یا جابجا می­شود که مقدار خارج قسمت واکنش را به مقدار ثابت تعادل برساند تا تعادل برقرار شود. اگر مقدار خارج قسمت واکنش از مقدار ثابت تعادل کمتر باشد، بایستی غلظت مواد اولیه که در مخرج رابطه خارج قسمت واکنش قرار دارد، کاهش و غلظت محصولات که در صورت رابطه خارج قسمت واکنش قرار دارد، افزایش یابد تا مقدار خارج قسمت واکنش افزایش یافته و به مقدار ثابت تعادل برسد، بعبارتی برای Q<K، بایستی واکنش در جهت رفت انجام شود تا به تعادل برسد. اگر مقدار خارج قسمت واکنش از مقدار ثابت تعادل بزرگتر باشد، بایستی غلظت مواد اولیه افزایش و غلظت محصولات کاهش یابد تا مقدار خارج قسمت واکنش کاهش یافته و به مقدار ثابت تعادل برسد. بعبارتی برای Q>K، بایستی واکنش در جهت برگشت انجام شود تا به تعادل برسد. در صورت برابری خارج قسمت واکنش و ثابت تعادل از همان اول، نیازی به تغییر غلظت­ها نیست و از همان شروع واکنش در تعادل قرار دارد.

 

 

محاسبه غلظت­های تعادلی برای دو یا چند واکنش تعادلی مرتبط باهم

همانطور که دیدیم، هنگامیکه با یک واکنش تعادلی سروکار داریم، می توانیم با تعریف یک مجهول (مثلاً x) و بیان کلیه غلظت­های تعادلی برحسب آن یک مجهول و جایگذاری آنها در رابطه ثابت تعادل و حل رابطه بدست آمده، x و غلظت­های تعادلی را بدست آوریم. در صورتیکه با بیش از یک واکنش تعادلی سروکار داشته باشیم که داری مواد دخیل در واکنش مشترک نباشند، همچنان می­توانیم هر واکنش تعادلی را به صورت جداگانه درنظر گرفته و از روش یاد شده برای بدست آوردن غلظت­های تعادلی مربوطه استفاده کنیم. اما در صورتیکه با بیش از یک واکنش تعادلی سروکار داشته باشیم که دارای مواد دخیل در واکنش مشترک باشند (یک یا چند ماده همزمان در دو یا چند واکنش تعادلی شرکت کرده باشند) نمی­توانیم با واکنش­های تعادلی به صورت جداگانه و با روش قبلی برخورد کنیم. در برخورد با این مسائل دو روش معمول است. روش اول مشابه روش قبلی است. در روش اول یک متغیر مجهول برای مقدار پیشرفت هر واکنش تعادلی درنظر گرفته می­شود. مثلاً مقدار پیشرفت واکنش تعادلی اول x، مقدار پیشرفت واکنش تعادلی دوم y، مقدار پیشرفت واکنش تعادلی سوم  zو... فرض می­شوند. سپس کلیه غلظت­های تعادلی برحسب متغیرهای مجهول درنظر گرفته شده (x، y، z و ...) بصورت همزمان بیان شده و با جایگذاری آنها در روابط ثابت تعادل، رابطه موردنیاز برای تعیین مجهولات بدست می­آید.

روش دوم برای بدست آوردن غلظت­های تعادلی در دو یا چند واکنش تعادلی که در یک یا چند ماده دخیل در واکنش باهم مشترکند، بدین صورت است که خود غلظت­های تعادلی یا نهایی کلیه مواد دخیل در واکنش­های تعادلی را مجهول فرض نمائیم و سپس با درنظر گرفتن روابط ثابت تعادل بین آنها و یافتن روابط موردنیاز دیگر باتوجه به شرایط مسئله، غلظت­های تعادلی را بدست آوریم.

در اینجا نیز در صورت حضور مواد جامد یا مایع خالص بایستی مراقب باشیم که تمام شدن یا تمام نشدن ماده جامد یا مایع خالص را لحاظ کنیم. در صورتیکه ماده جامد یا مایع خالص بطور کامل مصرف شود، واکنش تعادلی مربوطه در حالت تعادل نخواهد بود و رابطه ثابت تعادل لزوماً برقرار نخواهد بود و نمی­تواند بعنوان رابطه­ای برای تعیین غلظت­های نهایی بکار برده شود. تحت این شرایط بایستی غلظت­های نهایی برحسب تعداد مول جامد یا مایع خالص موجود و روابط ثابت تعادل واکنش­های تعادلی که به تعادل می­رسند، تعیین شوند.

تعیین کمی یا غیرکمی یا مابین بودن واکنش­ها و درنظر گرفتن آن می­تواند در انجام محاسبات مربوط به محاسبه غلظت­های تعادلی مفید واقع شود. بعنوان مثال فرض کنید ماده­ای با غلظت اولیه بالا در سیستم حضور دارد و تنها در واکنش­های غیرکمّی شرکت می­کند. بعلت شرکت این ماده در واکنش­های غیرکمّی، غلظتش نباید چندان تغییر کند یا بعبارتی از تغییر غلظتش بخاطر شرکت در واکنش­های تعادلی می­توان صرف­نظر نمود و غلظت اولیه و تعادلی (نهایی) را بری آن می­توان تقریباً یکسان درنظر گرفت. دقت کنید که مقدار پیشرفت واکنش­های غیرکمی ولو اگر ناچیز هم باشد، تعیین کننده اصلی غلظت­های نهایی موادی است که تنها در واکنش­های غیرکمی با غلظت اولیه برابر صفر شرکت کرده­اند.

در نهایت بایستی متذکر شویم که صرف نظر کردن از تغییر غلظت مواد با غلظت اولیه غیرصفر که تنها در واکنش­های غیرکمی شرکت می­کنند و یا بطور کلّی تقریباً کامل یا تقریباً انجام ناپذیر گرفتن واکنش­ها و فرض بازده صد درصد یا بازده صفر درصد گرچه معمولاً صادق است، اما بهتر است در حالت کلی چک شود. چرا که برای برخی موارد بخصوص زمانیکه غلظت اولیه موادی که در واکنش­ها غیرکمی شرکت می­کنند، ناچیز است، ممکن است صرف نظر کردن از تغییر غلظت درست نباشد. در حالت کلی صرف­نظر کردن ها را انجام می­دهیم و براساس صرف­نظر کردن­ها مسئله را ساده­تر کرده و جواب نهایی مثلاً غلظت­های تعادلی یا نهایی را بدست می­آوریم. سپس براساس جواب­های بدست آمده درستی صرف­نظر کردن­های اعمال شده را چک می­کنیم. اگر برقرار بودند که مسئله بدرستی حل شده است و اگر برقرار نبودند، مسئله را بدون اعمال صرف­نظر کردن­ها حل می­نمائیم.