برای مشاهده هر یک از بخشهای مربوط به ترمودینامیک و ترموشیمی، بر روی لینک مربوطه در زیر کلیک کنید. برای مشاهده مطالب ترمودینامیک و ترموشیمی به صورت خلاصه تر و بدون فرمول و عکس می توانید از این لینک استفاده کنید.

مقدمه

دما و گرما

سیستم و محیط

خواص ترمودینامیکی سیستم

کار

انرژی درونی

آنتالپی

توابع حالت و مسیر

قوانین ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک

گرماشیمی

قانون هس

انواع تغییرات آنتالپی

محاسبه تغییر آنتالپی واکنشها با استفاده از جداول

آنتروپی

انرژی آزاد گیبس

قانون دوم ترمودینامیک

قانون سوم ترمودینامیک