قانون هس

قانون هس یا قانون جمع بندی ثابت گرما بيان مي كند كه "تغيير آنتالپي واكنشي كه از مجموع چند واكنش بدست مي آيد، برابر مجموع تغيير آنتالپي هاي آن واكنشها است". بعبارتی وقتي واكنشها باهم جمع زده مي شوند، تغيير آنتالپي هاي آنها نيز با هم جمع زده مي شوند. قانون هس از تابع حالت بودن آنتالپي ناشي مي شود و بطور مشابه براي ديگر توابع حالت نيز مي تواند بكار گرفته شود.

با توجه به قانون هس، اگر واكنشي در ضريبي ضرب شود، تغيير آنتالپي واكنش نيز در همان ضريب ضرب مي شود. اگر واكنش معكوس شود (در واقع در ضريب -1 ضرب شده باشد)، تغيير آنتالپي واكنش نيز در منفي يك ضرب مي شود يا قرينه مي شود. با استفاده از قانون هس، مي توان با دانستن تغيير آنتالپي يك سري واكنش، تغيير آنتالپي واكنشهاي ديگر مرتبط با آنها (واكنشهايي كه از جمع و تفريق آنها بدست مي آيند) را تعيين كرد. به مثال در ادامه آمده توجه كنيد.

مثال: واكنشهاي زير و تغيير آنتالپي هاي مربوطه را در نظر بگيريد:

 بر اساس داده هاي بالا تغيير آنتالپي واكنش هاي زير را بدست آوريد.

الف)

ب)

حل:

الف) واكنش   با معكوس كردن و ضربدر دو كردن واكنش  بدست می اید. پس  واكنش اول منفي دو برابر  واكنش دوم خواهد بود و براي  آن خواهيم داشت:

ب) واكنش (ب) همانطور كه در زير نمايش داده شده است، از جمع واكنش   و دوبرابر معكوس واكنش   بدست مي آيد. پس  آن نيز از جمع  واكنش اول و منفي دو برابر   واكنش دوم بدست مي آيد. داريم:

*****

 

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||