قانون صفرم ترموديناميك

اين قانون بيان مي كند كه :

"اگر جسم   با جسم  در تعادل گرمايي باشند و جسم  با جسم ‍ در تعادل گرمايي باشند، آنگاه جسم  نيز با جسم  در تعادل گرمايي خواهد بود"

بعبارتی اگر از يك طرف جسم  و جسم  همدما باشند ()  و از طرف ديگر جسم  و جسم  همدما باشند () ، آنگاه جسم  و جسم  نيز همدما خواهند بود () .

لازم بذكر است كه در ابتدا قوانين اول، دوم و سوم ترموديناميك در نظر گرفته شدند و سپس نياز به در نظر گرفتن قانون ياد شده احساس شد. از آنجائيكه قانون ياد شده پايه اي تر و مقدماتي تر بود، به نام قانون صفرم خوانده شد .

قانون صفرم ترموديناميك بعنوان اساس كار دماسنج ها در نظر گرفته مي شود. در واقع دماسنج حكم جسم B در قانون ياد شده را دارد. يك دماسنج بر اساس تعادل گرمايي با اجسام با دماي معلوم درجه بندي يا كاليبره مي شود و سپس از آن درجه بندي براي تعيين دماي اجسام ديگر كه در تعادل گرمايي با دماسنج قرار مي گيرند، استفاده مي شود. بعنوان مثال يك دماسنج جيوه اي كه بر اساس ارتفاع مايع جيوه درون  لوله باريك دماسنج كار مي كند، را در نظر بگيريد. هنگاميكه اين دماسنج در تماس با مخلوط آب و يخ با دماي معلوم  قرار مي گيرد، جيوه ارتفاع مشخصي در لوله بخود مي گيرد كه بعنوان دماي براي  درجه بندي مي شود. حال اگر جيوه اين دماسنج در تماس با يك جسم ديگر بعد از رسيدن به تعادل گرمايي با آن جسم، همان ارتفاع مشخص را بخود بگيرد، دماي جسم ديگر برابر  در نظر گرفته می‌شود.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||