مقدمه

ما در زندگي روزمره خود شاهد تغييرات فراواني هستيم . بعنوان مثال آب از حالت مايع ممكن است به حالت بخار يا يخ و بالعكس تغيیر حالت دهد . بعنوان مثال ديگر مي توان سوختن چوب، زغال يا گاز شهري را در نظر گرفت. در اغلب موارد، اين تغییرات همراه با تغيير سطح انرژي و انتقال انرژي نيز هستند. بعنوان مثال موقع تبخير آب بايستي بدان انرژي بدهيم كه اين انرژي در مولکول‌های آب ذخيره مي شود و منجر به افزايش سطح انرژي آنها مي شود. بعنوان مثال ديگر موقع سوختن چوب انرژي آزاد می‌شود و سطح انرژي آن موقع سوختن كاهش مي يابد.

ترموديناميك بخشي از علم است كه به مطالعه دما، گرما، كار، انرژي و تغيير حالت ها مي پردازد .گرماشيمي يا ترموشيمي بخشي از ترموديناميك است كه به مطالعه گرما و انرژي در واكنشهاي شيميائي مي پردازد. درادامه با اين علوم و مطالب مرتبط بطور مقدماتي آشنا مي شويم.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||