قانون آمونتون (Amontonís Law)

قانون آمونتون بيان مي‌كندكه فشار يك نمونه گاز در حجم ثابت با دماي مطلق گاز رابطه‌ي مستقيم دارد:

 

شکل: نمودار فشار بر حسب دمای مطلق که رابطه مستقیم آنها با هم را نشان می دهد.

در صورتي كه †درمعامله‌ي حالت گاز كامل ثابت باشند، داريم:

بنابراين مقدار ثابت در قانون آمونتون †برابر †است.

مثال: يك نمونه گاز در يك ظرف با حجم ثابت در دماي †فشاري برابر †دارد. در اثر حرارت دما و فشار ظرف بالا مي‌رود. در صورتي كه فشار نهايي گاز †باشد، دماي نهايي گاز چند †است؟

حل:

*****

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||