قانون شارل (Charles’s Law)

بنابر قانون شارل حجم يك نمونه گاز در فشار ثابت با دماي مطلق گاز رابطه‌ي مستقيم دارد:

 

شکل: نمودار حجم بر حسب دمای مطلق که رابطه مستقیم آنها با هم را نشان می دهد.

شکل: نمودار حجم بر حسب دمای سلسیوس

در صورتي كه  در معادله‌ي حالت گاز كامل باشند خواهيم داشت:

بنابراين مقدار ثابت در قانون شارل  است.

مثال: دماي يك نمونه گاز در فشار ثابت با حرارت دادن از  به  مي‌رسد. در اثر اين كار حجم گاز چند برابر مي‌شود؟ همچنين تعیین کنید حجم گاز چند درصد تغيير مي‌كند؟

حل:

بنابراين حجم 1.084 برابر مي‌شود.

بنابراين حجم داراي درصد تغييرات  است.

*****

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||