قانون بويل (Boyle’s Law)

قانون بويل بيان مي‌كند كه حجم يك نمونه گاز در دماي ثابت با فشار گاز رابطه‌ي معكوس دارد:

 

شکل: نمودار فشار بر حسب حجم که رابطه معکوس آنها با هم را نشان می دهد.

در صورتي كه  در معادله‌ي حالت گاز كامل ثابت باشند، خواهيم داشت:

بنابراين مقدار ثابت تناسب در قانون بويل یعنی  در ، برابر  است.

مثال: در دماي ثابت حجم يك نمونه گاز هيدروژن در اثر انبساط از  به  مي‌رسد. درصورتي كه فشار اوليه‌ي گاز  باشد، فشار نهايي گاز برحسب  چقدر خواهد بود؟

حل:

*****

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||