فرماليته

 در آب حل مي‌كنيم و 1 ليتر محلول به دست مي‌آوريم. باتوجه به بحث‌هاي قبلي غلظت  در محلول بايد برابر   باشد. اما در عمل بعلت تفكيك يوني تقريباً كامل  به يون‌هاي سازنده  تعداد مول واقعي  و در نتيجه غلظت آن به طور واقعي در محلول ياد شده تقريباً صفر است. براي حل اين مشكل بايستي بين تعداد مول حل شده و تعداد مول واقعي تفاوت قائل شويم. بر اين اساس مولاريته را تعداد مول واقعي هرگونه در هر ليتر محلول در نظر مي‌گيرند و فرماليته را تعداد مول حل شده‌ي هرگونه در هر ليتر محلول فرض مي‌كنند. به عنوان مثال براي محلول قبلي غلظت  برابر يك فرمال و مولاريته‌ي ،  و  به ترتيب برابر صفر، يك و يك مولار هستند. فرماليته مورد پذيرش دانشمندان قرار گرفته است. منتها استفاده از آن چندان پركاربرد و متداول نيست.

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||