قسمت در ميليون  و قسمت در بيليون

قسمت در ميليون ( ) كه آن را با  نشان مي‌دهيم، برابر نسبت تعداد گرمهای حل شونده به تعداد گرمهاي محلول ضربدر يك ميليون است و بيانگر تعداد گرم‌هاي حل شونده در يك ميليون گرم محلول است.  همان سهم حل شونده در يك ميليون قسمت محلول در مقياس جرمي است. داریم:

قسمت در بيليون يا   مشابه قسمت در ميليون تعريف مي‌شود با اين تفاوت كه به جاي ميليون ، بيليون  در نظر مي‌گيريم. داریم:

باتوجه به تعاريف   و  داريم:

مثال:  را در  آب حل مي‌كنيم. غلظت  در محلول را برحسب   و  گزارش كنيد.

حل:

 

*****

  و  معمولاً زماني به كار مي‌روند كه مقدار حل شونده در محلول بسيار كم باشد يا محلول بسيار رقيق باشد. در اينصورت جرم حل شونده بسيار كمتر از جرم حلال خواهد بود و جرم محلول را به طور تقريبي مي‌توان همان جرم حلال در نظر گرفت و در روابط   و  به جاي محلول از حلال استفاده كرد. در اينصورت خواهيم داشت:

مثال: در يك نوع بنزين غلظت گوگرد برابر  است. در  از اين بنزين چند گرم گوگرد وجود دارد؟

حل:

*****

مثال: در كشوري روزانه به طور متوسط  میلیون لیتر بنزين در موتور ماشين‌ها سوزانده مي‌شود. در صورتي كه غلظت گوگرد در بنزين برابر  باشد، مردم اين كشور روزانه، به طور متوسط چند تن  توليد مي‌كنند؟

حل:

*****

در محلول‌هاي آبي رقيق معمولاً چگالي تقريباً برابر  يا همان چگالي آب خالص است. از اين رو هر كيلوگرم محلول معادل 1L محلول نيز هست و براي  و  براين اساس مي‌توانيم بنويسيم:

مثال: غلظت  در يك محلول برابر  مولار است. غلظت   در اين محلول را برحسب  و  حساب كنيد.(Hg=200.7)

حل:

*****

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||