غلظت جرمی

غلظت جرمی (معمولي) هر حل شونده برابر نسبت تعداد گرمهاي آن حل شونده به حجم محلول برحسب ليتر است. به عبارتي غلظت جرمی (معمولي) بيانگر تعداد گرمهاي حل شونده در هر ليتر محلول است. واحد غلظت جرمی (معمولي)،  يا به طور ساده تر  است. غلظت جرمی (معمولي) جز  را با  و مولاريته‌ي جز  را با  نشان مي‌دهيم. گاهي اوقات براي سادگي مولاريته‌ي جز  را با  نيز نشان مي‌دهند. براي غلظت جرمی (معمولي) داريم:

با توجه به تعریف غلظت جرمی، جرم هر جز در محلول بر حسب گرم برابر حاصلضرب غلظت جرمی آن جز و حجم محلول بر حسب لیتر است:

همچنین برای آنکه در یک محلول با غلظت جرمی مشخص نسبت به جز i، جرم جز i بر حسب گرم برابر  باشد، حجم محلول بایستی V لیتر باشد که V از رابطه زیر بدست می آید:

مثال: در  آب سه گرم  حل مي‌كنيم. در صورتيكه موقع انحلال  حجم محلول تغيير قابل توجهي نكرده باشد، غلظت جرمی  را حساب كنيد.

حل:

*****

باتوجه به تعريف غلظت جرمی مي‌توان روابط زير را براي آن و ارتباطش با مولاريته در نظر گرفت:

مثال: در صورتي كه درصد جرمی يك محلول نسبت به حل شونده‌ي  برابر x و چگالي محلول برابر  باشد، كدام گزينه غلظت جرمی  را در محلول به درستي نشان مي‌دهد؟ (جرم مولي  را  در نظر مي‌گيريم)

الف)                      ب)                       ج)                     د)

حل:

رابطه غلظت جرمی با مولاریته و رابطه مولاریته با درصد جرمی و چگالي محلول را داریم که می توانند برای بدست آوردن رابطه غلظت جرمی با درصد جرمی و چگالي محلول بکار روند:

*****

براي غلظت جرمی مشابه مولاريته مسائل مربوط به فرآيندهاي رقيق‌سازي، اختلاط بدون واكنش و اختلاط با واكنش مي‌توان در نظر گرفت. اين مسائل به طور مشابه با بحث‌ها و روش‌هاي مطرح شده در بخش مولاريته قابل حل هستند.

مثال:  محلول  با غلظت  داريم.

الف) به محلول فوق آب خالص مي‌افزاييم، تاجاييكه حجم محلول را به  برساند. غلظت جرمی جديد را براي  حساب كنيد.

ب) به محلول نهايي قسمت الف،  محلول  با غلظت  مي‌افزاييم. در محلول حاصل از اختلاط غلظت جرمی  چقدر است؟

ج) چند ميلي‌ليتر محلول  با غلظت  براي واكنش كامل با محلول نهايي قسمت (ب) مورد نياز است؟

حل:

الف)

روش اول:

روش دوم:

ب)

روش اول:

روش دوم:

 

ج)

روش اول:

روش دوم:

  

*****

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||