مسائل مخلوط‌ها

گاهي اوقات ما با مخلوطي از مواد و و مسائل مربوط به آنها سر و كار داريم. در مسائل مخلوط‌ها اغلب اوقات هدف تعيين مقدار مواد حاضر در مخلوط و تركيب درصد مخلوط است. بدين منظور معمولاً مي‌توان مقدار مول يا جرم هريك از مواد در مخلوط اوليه را به صورت يك پارامتر مجهول در نظر گرفت و براساس اطلاعات مسئله و روابط كمي موجود، روابطی براي به دست آوردن پارامترهاي مجهول نوشت و از حل آنها مقدار هر یک از مواد حاضر در مخلوط و ترکیب درصد مخلوط را بدست آورد. ترکیب درصد مخلوط معمولا بصورت ترکیب درصد جرمی گزارش می شود که درصد جرمی هر جز در مخلوط بصورت زیر بدست می آید:

مثال: مخلوطي از اتان () و پروپان  داريم. اين مخلوط را به طور كامل مي‌سوزانيم. در اثر سوختن مخلوط  و  توليد مي‌شود. تعداد مول و درصد جرمي هريك از اجزاي مخلوط اوليه را به دست آوريد.

حل:

واکنش موازنه شده سوختن کامل اتان () و پروپان  بصورت زیر است:

در صوتیکه فرض کنیم  و  داریم، خواهیم داشت:

برای تعیین درصد جرمي هريك از اجزاي مخلوط اوليه داریم:

         

*****

مثال: از مخلوط NaCl و CaCl2 داريم. مخلوط را به طور كامل در آب حل نموده و تمام يون كلريد آن را با اضافه نمودن محلول نيترات نقره به صورت  رسوب مي‌دهيم.  توليد مي‌شود. گرم هريك از اجزا را در مخلوط اوليه به دست آوريد.(Na=23,Cl=35.5,Ca=40)

حل:

در صوتیکه فرض کنیم  و  داریم، خواهیم داشت:

*****

مثال: مخلوطي از  و  شامل 61.64% كلر است. درصد جرمي Ca را در مخلوط حساب كنيد.

حل:

فرض مي‌كنيم 100g مخلوط  و  داريم. جرم  را  و جرم  را  مي‌گيريم. درنتيجه:

*****

 

روش های بيان نسبت‌ها در مخلوط‌ها و محلولها

براي توصيف كمي مخلوطها و محلولها بايستي نسبت بين مقدارهاي اجزاي سازنده‌ي مخلوطها و محلولها را تعيين نماييم. براي مشخص ساختن نسبت‌ها روش‌هاي مختلفي وجود دارد و كميت‌هاي متفاوتي مي‌تواند به كار گرفته شود. از جمله‌ي اين روش‌ها و كميت‌ها مي‌توان به درصد جرمي، كسر مولي، مولاريته و ... اشاره كرد كه در ادامه با آنها آشنا مي‌شويم.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||