مقدمه

استوكيومتري بخشي از شيمي است كه با نسبت مقدار عنصرها در تركيب‌ها و نيز ارتباط (ارتباط‌هاي كمي) بين مقدار مواد شركت كننده در واكنش‌هاي شيميايي سروکار دارد. بعنوان مثال واکنش هیدروژن و اکسیژن، آب نتیجه می دهد و استوکیومتری می تواند برای محاسبه حداکثر مقدار آب حاصل از واکنش بعنوان مثال بیست گرم هیدروژن با صد گرم اکسیژن بکار رود. در محاسبات استوکیومتری، آشنایی با مفاهیمی مثل جرمهای اتمی، مول و ... ضروری است که در ادامه در ابتدا این مفاهیم را بررسی می کنیم و سپس محاسبات مربوط به مقادیر واکنش دهنده ها و محصولات در واکنشهای شیمیائی را بررسی می کنیم. همچنین محلولها، گازها و محاسبات استوکیومتری برای آنها را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||