کار

کار به صورت حاصل ضرب نیرو در جابه جایی در راستایی نیرو یا به صورت جابه جایی در نیرو در راستای جابجایی تعریف می شود. کار یک کمیت نرده ای است و معمولا با W (حرف اول کلمه انگلیسی Work به معنای کار) نشان داده می شود و دارای واحد انرژی مثل ژول یا کالری است. در صورتیکه یک جسم تحت تاثیر یک نیروی ثابت با اندازه برابر F جابجایی در راستای یک خط با اندازه برابر d داشته باشد، مقدار کار انجام شده بر روی جسم از رابطه زیر می تواند محاسبه شود:

  

در رابطه بالا  θ زاویه بین بردار نیرو و بردار جابجایی است.

مثال : کار نیروی وزن را موقع جابجایی جسم با وزن mg از نقطه ی 1 به نقاط 2 و 3 و 4 با توجه به شکل زیر بدست آورید.

 

*****

با توجه به فرمول  در صورتیکه نیرو و جابجایی هم جهت () باشند   ، در صورتیکه نیرو و جابجایی غیر هم جهت () باشند  و در صورتیکه نیرو و جابجایی بر هم عمود () باشند  خواهد بود. 

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||