آزمایش اشترن گرلاخ (Stern-Gerlach Experiment)

اوتو اشترن (Otto Stern) و والتر گرلاخ (Walther Gerlach) این آزمایش را در سال 1922 انجام دادند. در این آزمایش بخار اتم های نقره از یك میدان مغناطیسی غیر یكنواخت عبور داده شد و مشاهده شد كه بخار اتم های نقره به دو نیمه شكافته شدند و در دو جهت مختلف شروع به حركت كردند. شکل بعدی این موضوع را نشان می دهد.

 

 

شكافته شدن بخار اتم های نقره به دو نیمه از وجود خصلت مغناطیسی ذاتی الكترون نشات می گیرد. آرایش الکترونی اتم نقره در حالت پایه بصورت [36Kr]4d105s1 است. از آنجائیکه الکترون 5s اتم نقره می تواند هم اسپین رو به بالا و هم اسپین رو به پایین داشته باشد، متناظرا اتمهای نقره هم خصلت مغناطیسی در دو جهت مخالف خواهند داشت و در میدان مغناطیسی غیریكنواخت نیمی از آنها به یک سمت و نیم دیگر به سمت مخالف جابجا خواهند شد (لازم بذکر است که در فیزیك كوانتومی بحث می شود که در صورتی كه چند حالت سطح انرژی دقیقاً یكسانی داشته باشند، توسط اتم ها با تعداد یكسان اشغال می شوند).

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||