قاعده هوند

به اوربيتال‌هايي كه سطح انرژي يكساني داشته باشند، اوربيتال‌هاي هم تراز گفته مي‌شود. اوربيتال‌هاي با n يكسان در سيستم‌هاي تك الكتروني و اوربيتال‌هاي با n و L يكسان در سيستم‌هاي چند الكتروني در غياب ميدان مغناطيسي خارجي، اوربيتال‌هاي هم تراز هستند. قاعده هوند بيان مي‌كند كه پايدارترين حالت ممكن هنگام اشغال اوربيتال‌هاي هم تراز زماني به دست مي‌آيد كه تعداد الكترون‌ها با اسپين همسو در آن ماكسيمم شود، بعنوان مثال پایدارترین حالت آرایشهای np4,np3,np2 و nd6 بر اساس قاعده هوند بصورت زیر هستند:

 

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||