اصل طرد پائولي

بنابر اصل طرد پائولي دو الكترون در يك اتم يا هر سيستم كوانتومي ديگر نمي‌توانند در تمام اعداد كوانتومي يكسان باشند و بايستي حداقل در يك عدد كوانتومي با هم متفاوت باشند. به عبارتي نمي‌توانيم دو الكترون كاملاً يكسان در يك اتم داشته باشيم.

باتوجه به اصل طرد پائولي هر اوربيتال مي‌تواند حداكثر دو الكترون با اسپين‌هاي ناهمسو در خود جاي دهد. در صورتیکه یک اوربیتال را با یک پاره خط و الکترونهای قرارگرفته درون آن را با فلش نمایش  دهیم، که جهت فلش جهت اسپین الکترون است و فلش رو به بالا بیانگر  و فلش رو به پایین بیانگر  می باشد، حالتهای زیر از نظر اصل طرد پاولی تنها حالتهای مجازند:

 

 

در حالیکه حالتهای دیگر مثل حالتهای زیر مجاز نیستند و رد می شوند:

 

 

دو الکترونی که در یک اوربیتال با اسپین های ناهمسو قرار گرفته اند، الکترونهای جفت شده درنظر گرفته می شوند، در حالیکه الکترون تنها در یک اوربیتال الکترون جفت نشده محسوب می شود.

از آنجاییکه هر لایه اصلی  اوربیتال دارد، با توجه به بحث بالا ظرفیت هر لایه اصلی برابر   خواهد بود.

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||