عدد كوانتومي مغناطيسي اسپين

الكترون‌ها داراي حركت چرخش به دور خود هستند كه اين چرخش به دور خود (حركت اسپينی) مي‌تواند به صورت ساعتگرد يا پادساعتگرد باشد. به علت همين چرخش به دور خود، الكترون‌ها داراي خاصيت مغناطيسي هستند و مثل يك آهنربا عمل مي‌كنند. عدد كوانتومي اسپين  كه براي الكترون مي‌تواند دو مقدار  داشته باشد، بیانگر جهت حركت و چرخش الكترون به دور خود است و منعكس كننده‌ي جهت آهنرباي متناظر آن است. شکل زیر را در نظر بگیرید.

 

 

همانطور که در شکل نیز می توان دید، جهت چرخش ساعتگرد برای الکترون متناظر با الکترون بعنوان یک آهنربا با قطب شمال در بالا است، در حالیکه جهت چرخش پاد ساعتگرد متناظر با الکترون بعنوان یک آهنربا با قطب شمال در پایین است. از آنجائیکه جهت آهنربا را با یک فلش یکطرفه از قطب جنوب به قطب شمال نمایش می دهیم، چرخش ساعتگرد متناظر با فلش رو به بالا و چرخش پاد ساعتگرد متناظر با فلش رو به پایین خواهد بود. از این رو چرخش ساعتگرد اسپین رو به بالا و چرخش پاد ساعتگرد اسپین رو به پایین نیز درنظرگرفته می شود. چرخش ساعتگرد و اسپین رو به بالا با  و چرخش پاد ساعتگرد و اسپین رو به پایین با  مشخص می شود.

هر الکترون در اتم با 4 عدد کوانتومی n ،  ،  ،  مشخص می شود که n ،  lو  مشخص کننده ی اوربیتالی هستند که الکترون در آن جای دارد و  بیانگر جهت چرخش الکترون به دور خود است.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||