مقدمه

اتم کوچکترین جز سازنده کلیه مواد است که خواص یک عنصر شیمیائی را در خود دارد. در سده های هفدهم و هجدهم نگرش دانشمندان به علومی مثل شیمی شروع به تغییرات اساسی نمود و منجر به پیشرفت های شگرفی در این علوم شد. ساختار مواد نیز از این امر مستثنی نبود. توجه دانشمندان به ماده و ذرات تشکیل دهنده آن و انجام آزمایشهای گوناگون منجر به توسعه شناخت ما از ماهیت ساختار مواد و پیدایش تئوریهای گوناگون در این زمینه بخصوص در سده های نوزدهم و بیستم شد. این افزایش شناخت بر توسعه تکنولوژی و دیگر علوم تاثیر فراوانی گذاشت و خود نیز از توسعه آنها برای تکامل بهره جست. امروزه شناخت ما از ساختار اتم و مواد شاید گرچه کاملا بدون نقص نباشد، اما قطعا بحدی تکامل یافته است که درک روشنی از بسیاری از پدیده های طبیعی به ما می دهد و بعنوان یک ابزار بسیار قدرتمند و تاثیر گذار در علوم، تکنولوژی و صنعت روز بکار می رود. در این راستا آگاهی از ساختار اتم و قوانین و تئوریهای مربوط برای علومی مثل شیمی یک امر حیاتی و واجب است. در ادامه با مطالب پایه ای در مورد ساختار اتم آشنا خواهیم شد. از آنجائیکه آشنایی با مطالب فیزیکی مرتبط مثل نیرو و انرژی پتانسیل و همچنین تاریخچه آزمایشها و تئوریهای مربوطه برای درک درست و مفهومی قوانین و تئوریهایی که امروزه بکار می روند، ضروری است، در ابتدا مطالب فیزیکی مورد نیاز و تاریخچه شرح داده شده است و سپس تئوریهای بروز و کاربرد آنها بیان شده اند.

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||