تمارین تشریحی

1- (آمونياك) را به عنوان حلال در نظر بگيريد.

الف) واكنش اتوپروتوليز حلال را بهمراه رابطه ثابت تعادل آن بنويسيد.

ب) گونه اسيد قوي حلال و گونه باز قوي حلال را مشخص كنيد.

ج) محدوده اسيدي، بازي و خنثاي حلال را در اشل حلال مشخص كنيد.

د) يون در حلال آمونياك يك باز ضعيف است. واكنش تفکیک بازي آن را در اين حلال نوشته و رابطه ثابت تعادل آن را مشخص كنيد.

2- اسیدهای زیر را به ترتیب قدرت اسیدی آنها مرتب نمائید و برای ترتیب قدرت اسیدی مشاهده شده بر اساس ساختار اسیدها دلیل بیاورید.

الف)

ب)

3- در يك محلول غلظت تعادلي گونه هاي و به ترتيب و مي باشد. در صورتي كه محلول برابر باشد، مقدار ثابت تعادل تفكيك اسيدي را به دست آوريد.

4- ثابت تعادل واكنش زير را براساس اطلاعات داده شده محاسبه كنيد.

5- ثابت تعادل تفكيك اسيدي اسيد استيك در آب برابر مي باشد.

الف) واكنش تفکیک اسيديو هيدروليز بازي يون استات را بنويسيد.

ب) ثابت تفكيك بازي را بدست آوريد.

6- ثابت تعادل واکنش زیر را با توجه به اطلاعات داده شده بدست آورید.

7- در يك محلول اسيد استيك، غلظت برابر و غلظت برابر ميباشد. فرض كنيد غلظت هاي داده شده غلظت هاي در حال تعادل اسيد استيك و يون استات هستند. غلظت و محلول را حساب كنيد.

8- در یک محلول آبی محتوی ، و گونه های دیگر، و مجموع غلظت های تعادلی و برابر است. برای این محلول غلظت های تعادلی و را بدست آورید.

9- هر یک از محلولهای زیر را بدست آورید.

الف) محلول ب) محلول

ج) محلول د) محلول

10- آب در حلال اسید سولفوریک یک باز قوی تک ظرفیتی محسوب می شود.

الف) واکنش حل شدن آب در حلال اسید سولفوریک را بنویسید.

ب) غلظت های تعادلی ، و را در محلولی که از حل کردن مول آب در یک لیتر اسید سولفوریک مایع خالص نتیجه می شود، بدست آورید ( از تغییر حجم موقع اختلاط صرف نظر کنید).

تمارین تستی

 

1- حل كردن كدام ماده در آب منجر به افزايش غلظت مي‌شود؟

الف) ب) ج) د)

2- حل كردن كدام ماده در آب منجر به افزايش محلول مي‌شود؟

الف) ب) ج) د)

3- كدام واكنش، يك واكنش اسيد- باز برونشتد- لوري است؟

الف)‌

ب)

ج)

د)

4- در كدام واكنش، حكم يك اسيد لوويس را دارد؟

الف)

ب)

ج)

د) تمام موارد

5- كدام واكنش اسيد- باز نوشته شده در جهت رفت تقريباً بطور كامل انجام مي‌شود؟

الف)

ب)

ج)

د)

6- كداميك اسيد قويتري است؟

الف) ب) ج) د)

7- خصلت بازي كدام آنيون بيشتر است؟

الف) ب) ج) د)

8- مقادير مواد پروپانوئيك اسيد ، لاكتيك اسيد ، پيروويك اسيد و 3- بروموپروپانوئيك اسيد در گزينه‌هاي زير ذكر شده است. كداميك مربوط به پيروويك اسيد است؟

الف) ب) ج) د)

9- مقادير اسيدهاي ، و و در گزينه‌هاي زير ذكر شده است. كداميك مربوط به است؟

الف) ب) ج) د)

10- براي نيترومتان برابر و براي نيترواتان برابر است. در صورتيكه اختلاف قدرت اسيدي اين دو تركيب، به اثر القاء گروه واقع بر روي كربن متصل به پروتون اسيدي در نيترو اتان نسبت داده شود، در باز مزدوج نيترواتان براي گروه متيل ياد شده چه نوع اثر القائي بايستي در نظر گرفته شود؟

الف) اثر الكترون كشندگي ب) اثر الكترون دهندگي ج) خنثي د) نمي‌توان اظهار نظر نمود

11- كدام مورد ثابت اتو پروتوليز را بدرستي نشان مي‌دهد؟

الف) ب) ج) د)

12- با افزايش دما، آب خالص، ...

الف) كاهش مي‌يابد ب) افزايش مي‌يابد ج) تغيير نمي‌كند د) نمي‌توان گفت

13- مقداري در آب خالص (محلول ) و مقداري در آمونياك خالص (محلول ) حل مي‌كنيم. كدام گزينه واكنشهاي مصرف شدن اسيدها را براي اين محلولها زمانيكه با اسيدها وارد واكنش مي‌شوند، بدرستي نشان مي‌دهد؟ فرض كنيد در واكنش با اسيدها، اسيدها محدود كننده هستند.

الف)

ب)

ج)

د)

14- مقادير اسيدهاي در گزينه‌هاي زير ذكر شده‌اند. كداميك مربوط به است؟

الف) ب) ج) د)

15- براي كدام محلول، غلظت محلول با غلظت اسيد حل شده در محلول برابر است؟

الف) ب)

ج) د)

16- مي‌تواند بعنوان يك اسيد دوظرفيتي با ها به ترتيب برابر و در نظر گرفته شود. كدام گزينه واكنش تفكيك اسيدي دوم را بدرستي نمايش مي‌دهد؟

الف) ب)

ج) د)

17- كدام گزينه واكنش تفكيكي بازي متانول را در حلال آب بدرستي نمايش مي‌دهد؟

الف) ب)

ج) د)

18- اسيد سه پروتوني زير را در نظر بگيريد:

 

 

در صورتيكه جنس گروههاي دهنده پروتون مهمترين عامل در تعيين مقدار در نظر گرفته شود، انتظار داريد براي اسيد ياد شده نسبت براي كدام بزرگتر باشد؟

الف) ب) ج) د) براي تماميها با هم برابرند

19- آمينو اسيدهاي طبيعي زير را به همراه نام و علامت اختصاري مربوطه در نظر بگيريد:

 

براي كداميك از اسيدهاي سه پروتوني نسبت كوچكتر خواهد بود؟ جنس گروه دهنده پروتون را مهمترين عامل در تعيين مقدار در نظر بگيريد.

الف) ب) ج) د)

20- براي كدام اسيد دوظرفيتي اختلاف ها (نسبت ) كمتر است؟

الف) ب)

ج) د)

21- مقدار براي آب در برابر است. يك محلول در دماي برابر است، اين محلول يك محلول .... .

الف) اسيدي است ب) خنثي است ج) بازي است د) نمي‌توان گفت

22- يك محلول برابر است با؟

الف) ب) ج) د) نمي‌توان گفت

23- يك محلول و كدامست؟

الف) ب) ج) د)

24- يك محلول كدامست؟

الف) ب) ج) د)‌

25- در يك محلول سود، برابر است. غلظت سود در اين محلول برحسب چيست؟

الف) ب) ج) د)

26- يك محلول كدامست؟

الف) ب) ج) د)

27- در صورتيكه يك محلول را مرتبه رقيق كنيم، محلول چند واحد تغيير مي‌كند؟ تغيير به صورت افزايشي خواهد بود يا كاهشي؟

الف) ، افزايشي ب) ، كاهشي ج) ، افزايشي د) ، كاهشي

28- محلول ، محلول و محلول را با هم مخلوط مي‌كنيم. محلول حاصل كدامست؟

الف)‌ ب) ج) د)

29- محلول بنزوئيك اسيد مولار كدامست؟

الف)‌ ب) ج) د)

30- محلول يديك اسيد مولار كدامست؟

الف)‌ ب) ج) د)

31- محلول (محلول ) و محلول (محلول ) را مرتبه رقيق مي‌كنيم. مقدار تغييرات كدام محلول بيشتر است؟

الف) محلول ب) محلول ج) باهم برابر است د) نمي‌توان گفت

32- چند درصد مولكولهاي در محلول مولار آن بصورت يونيده هستند؟

الف) ب) ج) د)

33- موقع اختلاط محلول و محلول ، درصد تفكيك كدام اسيد تغيير نمي‌كند؟

الف) ب)

ج) براي هر دو اسيد تغيير نمي‌كند. د) براي هر دو اسيد تغيير مي‌كند.

34- محلول با برابر را با محلول با برابر همان مخلوط مي‌كنيم. در اثر اين عمل درجه تفكيك اسيد استيك؟

الف) كمتر مي‌شود.

ب) بيشتر مي‌شود.

ج) تغيير نمي‌كند.

د) نوع تغييرات آن به نسبت حجمهاي محلولهاي اختلاط شونده با هم بستگي خواهد داشت.

35- محلول دي‌متيل آمين مولار كدامست؟ اسيد مزدوج آن برابر است.

الف)‌ ب) ج) د)

36- نسبت تعداد يونهاي فنولات به مولكولهاي فنل در محلولي كه آن برابر است، كدامست؟

الف) ب) ج) د) به اطلاعات بيشتري نياز است

37- محلول با را با محلول با مخلوط مي‌كنيم. محلول حاصله كدامست؟ تنها حل شونده محلولها را فرض نمائيد. براي ، ثابت تفكيك بازي برابر است.

الف) ب) ج) د)

38- به مقادير مساوي از محلولهاي (محلول ) و (محلول ) مقادير مساوي از نقره نيترات اضافه مي‌كنيم. در اثر اين عمل:

الف) هر دو محلول كم مي‌شود.

ب) محلول اول كم مي‌شود، محلول دوم زياد مي‌شود.

ج) محلول اول ثابت مي‌ماند، محلول دوم كم مي‌شود.

د) هردو محلول ثابت مي‌ماند.

39- محلول مولار كداميك از نمك‌هاي زير بيشتر است؟

الف) ب) ج) د)

40- محلول و كدامست؟

الف)‌ ب) ج) د)

41- به محلول اسيد استيك مولار، محلول سود مولار اضافه مي‌كنيم. محلول حاصل كدامست؟

الف) ب) ج) د)

42- به محلول اسيد استيك مولار، محلول سود مولار اضافه مي‌كنيم. محلول حاصل كدامست؟

الف) ب) ج) د)

43- به محلول اسيد استيك مولار، محلول سود مولار اضافه مي‌كنيم. محلول حاصل كدامست؟

الف) ب) ج) د)

44- گرم از يك اسيد تك ظرفيتي را در آب حل مي‌كنيم و حجم محلول را با اضافه نمودن آب خالص به مي‌رسانيم. درصورتيكه از محلول حاصل نيازمند محلول سود مولار براي خنثي شدن كامل باشد، جرم مولي اسيد كدامست؟

الف) ب) ج) د)

45- محلول و و چند ميلي‌ليتر محلول را مي‌تواند بطور كامل خنثي كند؟

الف) ب) ج) د)

46- در صورتيكه به محلول به مقدار استوكيومتري محلول بيافزائيم، محلول نهايي (حاصله) را چگونه با مقايسه خواهيد كرد؟

الف) ب) ج) د) نمي‌توان گفت

47- اسيد بصورت محلول قرمز رنگ است، درحاليكه فرم بازي آن بصورت محلول نارنجي است. محلولي كه محتوي اين زوج اسيد- باز و گونه‌هاي اسيدي و بازي بيرنگ ديگر با برابر است، به چه رنگي ديده خواهد شد؟ فرض كنيد غلظت و براي رنگي شدن محلول كافي است.

الف) قرمز ب) نارنجي ج) بيرنگ د) نمي‌توان گفت

48- آبي بروموتيول يك شناساگر اسيد- باز است كه در ، زرد و در ، آبي است. به محلول و چند قطره شناساگر آبي بروموتيول مي‌افزائيم. محلول به چه رنگي ديده خواهد شد؟

الف) زرد ب) آبي ج) سبز د) نمي‌توان گفت

49- شناساگر فنل فتالئين در بيرنگ و در ارغواني رنگ است. به محلول چند قطره شناساگر فنل فتالئين مي‌افزائيم. سپس بدان قطره محلول اضافه مي‌كنيم. تقريباً چه حجمي از محلول سود بايستي اضافه شود تا محلول برنگ ارغواني درآيد؟

الف) ب) ج) د)

50- شناساگر زرد آليزارين در بيرنگ و در زرد رنگ است. به محلول چند قطره شناساگر زرد آليزارين مي‌‌افزائيم. سپس بدان قطره قطره محلول اضافه مي‌كنيم. تقريباً چه حجمي از محلول سود بايد ريخته شود تا محلول كاملاً برنگ زرد ديده شود؟

الف) ب) ج) د)

برای مشاهده کلید سوالات تستی بالا، به پایین صفحه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید تمارین تستی

د

ج

ب

الف

26

د

ج

ب

الف

1

د

ج

ب

الف

27

د

ج

ب

الف

2

د

ج

ب

الف

28

د

ج

ب

الف

3

د

ج

ب

الف

29

د

ج

ب

الف

4

د

ج

ب

الف

30

د

ج

ب

الف

5

د

ج

ب

الف

31

د

ج

ب

الف

6

د

ج

ب

الف

32

د

ج

ب

الف

7

د

ج

ب

الف

33

د

ج

ب

الف

8

د

ج

ب

الف

34

د

ج

ب

الف

9

د

ج

ب

الف

35

د

ج

ب

الف

10

د

ج

ب

الف

36

د

ج

ب

الف

11

د

ج

ب

الف

37

د

ج

ب

الف

12

د

ج

ب

الف

38

د

ج

ب

الف

13

د

ج

ب

الف

39

د

ج

ب

الف

14

د

ج

ب

الف

40

د

ج

ب

الف

15

د

ج

ب

الف

41

د

ج

ب

الف

16

د

ج

ب

الف

42

د

ج

ب

الف

17

د

ج

ب

الف

43

د

ج

ب

الف

18

د

ج

ب

الف

44

د

ج

ب

الف

19

د

ج

ب

الف

45

د

ج

ب

الف

20

د

ج

ب

الف

46

د

ج

ب

الف

21

د

ج

ب

الف

47

د

ج

ب

الف

22

د

ج

ب

الف

48

د

ج

ب

الف

23

د

ج

ب

الف

49

د

ج

ب

الف

24

د

ج

ب

الف

50

د

ج

ب

الف

25

 

 

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||