مخاطبین سطح قبل از متوسط (Pre-intermediate) عبارتند از:

1) دانش آموزان دبیرستانی علاقه مند به مطالعه عمیق تر، علمی تر و مفهومی تر موضوعات شیمی دبیرستانی به منظور آمادگی بیشتر و داشتن نگاه از بالا برای آزمونهای دبیرستانها و کنکور

2) دانش آموزان دبیرستانی علاقه مند به قبولی در مرحه اول المپیاد شیمی کشوری که در ابتدای راه هستند یا مطالعه برای المپیاد را دیر شروع کرده اند و مدت زمان کمی برای مطالعه و تسلط بر مفاهیم به منظور قبولی در مرحله 1 و 2 المپیاد شیمی کشوری دارند.

مخاطبین سطح متوسط (Intermediate) عبارتند از:

1) دانش آموزان دبیرستانی علاقه مند به مطالعه عمیق تر، علمی تر و مفهومی تر موضوعات شیمی دبیرستانی

2) دانش آموزان دبیرستانی علاقه مند به قبولی در مرحه اول و دوم المپیاد شیمی کشوری

3) دانش آموزان دبیرستانی که علاقه مند به مطالعه دروس شیمی دانشگاهی به منظور موفقیت در مرحله سوم المپیاد شیمی هستند و قبل از آن می خواهند برای این امر پایه مناسبی فراهم کنند.

4) دانشجویان دانشگاهها در رشته های مرتبط با شیمی که بدنبال کتابهای مناسب برای آموزش مفاهیم شیمی عمومی دانشگاهی هستند.

مخاطبین سطح بعد از متوسط (Post-intermediate) عبارتند از:

1) دانش آموزان دبیرستانی که علاقه مند هستند برای موفقیت در مرحله دوم المپیاد شیمی مطالب را کاملتر و با جزئیات بیشتر یاد بگیرند.

2) دانش آموزان دبیرستانی که علاقه مند به مطالعه دروس شیمی دانشگاهی به منظور موفقیت در مرحله سوم المپیاد شیمی هستند.

3) دانشجویان دانشگاهها در رشته های مرتبط با شیمی که بدنبال کتابهای مناسب برای آموزش مفاهیم شیمی عمومی یا تخصصی دانشگاهی هستند.