شیمی

شیمی شاخه ای از علوم تجربی است که ترکیب، ساختار، خواص و تغییرات ماده را بررسی می کند. در این راستا شیمی با موضوعاتی چون خواص اتمهای مجزا، راههای ترکیب اتمها با هم و تشکیل پیوندهای شیمیائی و مواد مرکب، برهمکنش های بین ذرات و نیروهای بین مولکولی و تاثیرات آنها بر خواص مواد، برهمکنش های بین مواد در واکنشهای شیمیائی سر وکار دارد.

در اینجا برخی موضوعات و مطالب پایه ای در علم شیمی بطور مقدماتی (سطح قبل از متوسط توضیح) معرفی و بحث شده است که عبارتند از:

استوکیومتری

ساختار اتم

ساختار مواد

گرماشیمی و ترمودینامیک

شیمی آلی

تعادل شیمیائی

آشنائی با اسیدها و بازها