كميت‌هاي كوانتيده (گسسته) و پيوسته

كميت‌ها را مي‌توان به دو دسته‌ي كميت‌هاي كوانتيده (گسسته) و پيوسته تقسيم كرد. كميت‌هاي پيوسته كميت‌هايي هستند كه مي‌توانند هر مقدار دلخواهي داشته باشند. كميت‌هاي كوانتيده (گسسته) كميت‌هايي هستند كه تنها مي‌توانند مقادير مشخص و مجزايي داشته ‌باشند و نمي‌توانند مقداري مابين دو مقدار مجاز متوالي داشته باشند. بعنوان مثال پرکردن یک مخزن آب را یکبار با آب شیلنگ و یکبار هم با بطریهای آب یک لیتری کاملا پر در نظر بگیرید. در صورتیکه از شیلنگ آب استفاده کنیم، می توانیم آب بطور پیوسته وارد مخزن کنیم و حجم آب داخل مخزن را روی هر عدد دلخواهی با رعایت ظرفیت مخزن تنظیم کنیم. بعنوان مثال می توانیم هم 34 لیتر آب و هم 35 لیتر آب و هم هر عدد دلخواهی بین 34 و 35 مثل 34.7 لیتر آب درون مخزن داشته باشیم. اما در صورتیکه از بطریهای آب یک لیتری کاملا پر استفاده کنیم، فقط می توانیم یک لیتر یک لیتر آب به مخزن اضافه کنیم و بنابراین حجم آب داخل مخزن را در اینجا فقط می توانیم روی اعداد طبیعی تنظیم کنیم. بعنوان مثال در اینجا حجم آب درون مخزن می تواند هم 34 لیتر آب و هم 35 لیتر باشد، اما نمی تواند عددی بین 34 و 35 مثل 34.7 لیتر باشد. در حالت اول حجم آب درون مخزن که می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد، یک کمیت پیوسته است. در حالیکه در حالت دوم حجم آب درون مخزن که تنها می تواند مقادیر مشخص و مجزایی داشته باشند و نمی تواند مقداری ما بین دو مقدار مجاز متوالی داشته باشد، یک کمیت گسسته است. بعنوان مثال دیگر می توان ارتفاع یک سگ را یکبار در هنگام حرکت بر روی یک سطح شیبدار و یکبار هم هنگام حرکت بر روی یک سطح پله دار در نظر گرفت. در حالت اول ارتفاع سگ یک کمیت پیوسته است، در حالیکه در حالت دوم یک کمیت گسسته است.  

در حد اندازه های اتمی یا خیلی كوچك كمیت هایی از قبیل انرژی، فاصله و .... از نوع كمیت های گسسته هستند كه در فیزیك كوانتومی بررسی می شوند. بعبارتی دیگر فیزیک کوانتومی مطالعه رفتار ماده و انرژی در سطوح و ابعاد مولکولی، اتمی و حتی کوچکتر است. رفتار ماده و انرژی در چنین ابعاد کوچکی با رفتار آنها در ابعاد ماکروسکوپی و معمولی زندگی روزمره ما تفاوت های قابل توجهی دارد، من جمله اینکه کمیت هایی مثل انرژی، فاصله و .... در ابعاد معمولی بصورت پیوسته هستند، در حالیکه همین کمیت ها در ابعاد اتمی بصورت گسسته هستند. مدل اتمی بور جز اولین تئوریهایی بود که کوانتیده بودن کمیت ها در دنیای اتمها را در نظر می گرفت.