مقدمه

اتم کوچکترین جز سازنده کلیه مواد است که خواص یک عنصر شیمیائی را در خود دارد. در سده های هفدهم و هجدهم نگرش دانشمندان به علومی مثل شیمی شروع به تغییرات اساسی نمود و منجر به پیشرفت های شگرفی در این علوم شد. ساختار مواد نیز از این امر مستثنی نبود. توجه دانشمندان به ماده و ذرات تشکیل دهنده آن و انجام آزمایشهای گوناگون منجر به توسعه شناخت ما از ماهیت ساختار مواد و پیدایش تئوریهای گوناگون در این زمینه بخصوص در سده های نوزدهم و بیستم شد. این افزایش شناخت بر توسعه تکنولوژی و دیگر علوم تاثیر فراوانی گذاشت و خود نیز از توسعه آنها برای تکامل بهره جست. امروزه شناخت ما از ساختار اتم و مواد شاید گرچه کاملا بدون نقص نباشد، اما قطعا بحدی تکامل یافته است که درک روشنی از بسیاری از پدیده های طبیعی به ما می دهد و بعنوان یک ابزار بسیار قدرتمند و تاثیر گذار در علوم، تکنولوژی و صنعت روز بکار می رود. در این راستا آگاهی از ساختار اتم و قوانین و تئوریهای مربوط برای علومی مثل شیمی یک امر حیاتی و واجب است. در ادامه با مطالب پایه ای در مورد ساختار اتم آشنا خواهیم شد. از آنجائیکه آشنایی با مطالب فیزیکی مرتبط مثل نیرو و انرژی پتانسیل و همچنین تاریخچه آزمایشها و تئوریهای مربوطه برای درک درست و مفهومی قوانین و تئوریهایی که امروزه بکار می روند، ضروری است، در ابتدا مطالب فیزیکی مورد نیاز و تاریخچه شرح داده شده است و سپس تئوریهای بروز و کاربرد آنها بیان شده اند.

برای عنوانهای در ادامه آمده، برای مشاهده مطلب مربوط به هر عنوان، بر روی آن کلیک کنید:

 

مقدمه ای بر نیرو و انرژی

ذرات زیراتمی

مدلهای اتمی قبل از بور

امواج الکترومغناطیس

کمیت های کوانتیده و گسسته

مدل اتمی بور

مدل اوربیتال اتمی

جدول تناوبی

خواص اتمی و روندهای تناوبی

آزمایش اشترن-گرلاخ و خواص مغناطیسی مواد