ضرايب تبديل

براي حل اغلب مسائل مي‌توان از يك يا چند ضريب تبديل استفاده نمود. ضرايب تبديل يا كسرهاي واحد حاصل نوعي برابري هستند و می توانند براي تبديل مقادير در واحدهاي مختلف به هم به كار مي‌روند. به عنوان مثال مي‌دانيم كه یک لیتر (L) معادل هزار سانتیمتر مکعب (cm3) است. در صورتي كه طرفين اين هم ارزي را به يكي از طرفين تقسيم كنيم، به دو ضريب تبديل یا کسر معادل واحد زیر مي‌رسيم:

1L/1000cm^3=1  and  1000cm^3/1L=1

ضرايب تبديل حاصله مي‌تواند براي تبديل يك حجم برحسب ليتر به همان حجم برحسب سانتیمتر مکعب يا بالعكس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانند محاسبه‌ي يك حجم 2.5L برحسب سانتیمتر مکعب:

2.5L * 1000cm^3/1L=2500cm^3

همانطور که مثال قبلی نشان می دهد، موقع ضرب در ضریب تبدیل یا کسر واحد مطلوب، واحد(های) ناخواسته از صورت و مخرج حذف (ساده) می شوند و در نهایت کمیت بر حسب واحد مدنظر بدست می آید. اغلب اوقات درصورتي كه از يك ضريب تبديل اشتباه استفاده مي‌كنيم، واحدهاي غلط و غيرقابل قبول به دست خواهد آمد و متوجه اشتباه خود مي‌شويم.

با استفاده از ضرایب تبديل مي‌توان مسئله را در يك خط به صورت واضح و خوانا و به سادگي حل كرد، درحاليكه استفاده از تناسب‌ها معمولاً وقت‌گير است، جاي زيادي براي نوشتن نياز دارد و همچنين احتمال اشتباه بالاتری دارد.