تركيب درصد جرمي مواد مركب

تركيب درصد جرمي مواد مركب با مشخص ساختن درصدهاي جرمي عناصر سازنده‌ي ماده‌ي مركب مشخص مي‌شود. درصد جرمي هر عنصر در يك ماده‌ي مرکب بيانگر مقدار آن عنصر برحسب گرم در 100 گرم از ماده‌ي مركب است و می تواند از حاصل تقسیم جرم عنصر حاضر در ماده مرکب بخش بر جرم ماده مرکب که سپس در عدد صد ضرب می شود، تعیین شود. با در نظر گرفتن یک مول از ماده مرکب، درصد جرمي هر عنصر برابر ضرب ضریب عنصر در فرمول ماده مرکب در جرم اتمی عنصر بخش بر جرم فرمولی ماده مرکب که سپس در عدد صد ضرب می شود، خواهد بود.

واضح است که بایستی مجموع درصدهاي جرمی تمام عناصر يك ماده‌ي مركب برابر 100 باشد.

گاهي اوقات براي تعيين درصد جرمي عناصر يك ماده‌ي مركب بر روي مقدار مشخص از آن ماده مركب تعدادي واكنش شيميايي انجام مي‌شود و عناصر آن ماده مركب را با استفاده از آن واكنش‌ها به صورت فرم‌هاي جديدي در مي‌آورند. با اندازه‌گيري جرم فرم‌هاي جديد و در نظر گرفتن اين نكته كه در يك واكنش شيميايي نحوه‌ي پيوند خوردن اتمها با هم عوض مي‌شود، اما تعداد و نوع اتمها و جرم آنها ثابت است، مي‌توان درصد جرمي عناصر را به دست آورد.

با در دست داشتن جرم‌ها يا درصد جرمي‌هاي عناصر سازنده‌ي يك ماده مركب و جرم‌هاي اتمي آن عناصر مي‌توانيم فرمول تجربي را به دست آوريم. براي اين كار ابتدا جرم‌ها يا درصدهاي جرمي را بر جرم اتمي آنها تقسيم مي‌كنيم تا تعداد مول اتم‌هاي هر عنصر را به دست آوريم. سپس تعداد مول‌ اتمهاي عناصر را بر كوچكترين آنها تقسيم مي‌كنيم تا نسبت بين تعداد مول‌ها را تعيين كنيم. از آنجايي كه تعداد اتمها در فرمول‌هاي تجربي به صورت اعداد طبيعي است، در صورت نياز نسبت‌هاي به دست آمده را بر يك عدد طبيعي ضرب يا گرد مي‌كنيم تا كوچكترين نسبت بين تعداد اتمها را به صورت نسبت كوچكترين اعداد طبيعي بدست آوريم و براساس آن فرمول تجربي را بنويسيم.