مقدمه

واژه تعادل به معنی حالتی از سکون (عدم تغییر) یا توازن بعلت برابری عمل نیروهای مخالف با هم است. در بررسی بسیاری از سیستمهای شیمیائی، آشنایی با انواع تعادل بخصوص تعادل شیمیائی امری ضروری است. هنگام برقراری این تعادل با وجود امکان جریان ماده از یک شکل به شکل دیگر یا از یک فاز به فاز دیگر، انتقال خالص ماده وجود ندارد.

در این بخش با برخی از مباحث و مطالب در زمینه تعادل شیمیائی بطور مقدماتی آشنا می شویم. عناوین بحث شده عبارتند از (برای عنوانهای در ادامه آمده، برای مشاهده مطلب مربوط به هر عنوان، بر روی آن کلیک کنید):

تعادل و انواع آن

تعادل شیمیائی

تعادل در واکنش و ترمودینامیک

محاسبه غلظت­های تعادلی

اصل لوشاتلیه (Le Chatelier,s Principle)

تعادل در واکنش و سینتیک شیمیائی